Teatr Sztuk w Jaworznie
Statut
 
Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba
§ 1
 • "Teatr Sztuk w Jaworznie", zwany dalej "Teatrem" jest samorządową artystyczną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.
 • Teatr posiada osobowość prawną.
 • Organizatorem Teatru jest Gmina Jaworzno - miasto na prawach powiatu.
 • Siedzibą Teatru jest miasto Jaworzno.
 • Terenem działania Teatru jest obszar Gminy Jaworzno, jednakże w celu realizacji zadań statutowych Teatr może również działać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 • Ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Teatru sprawuje Prezydent Miasta Jaworzna.
Rozdział II
Zakres działalności.
§ 2
 • Celem działania Teatru jest tworzenie i upowszechnianie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych zjawisk i praktyk teatralnych, a także organizowanie i promowanie działalności artystycznej na terenie jego działania.
 • Teatr realizuje swoje cele poprzez:
  • realizację autorskich projektów artystycznych, w tym Teatralnej Grupy Wielozadaniowej,
  • inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze,
  • tworzenie warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych młodych twórców i wykonawców,
  • prezentację i popularyzację współczesnego dorobku artystycznego, głównie teatralnego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk twórczych Jaworzna,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami o celach zbieżnych ze statutowymi celami Teatru,
  • organizowanie teoretycznych i praktycznych zajęć, w ramach projektów teatralnych, muzycznych, filmowych, plastycznych, radiowo-telewizyjnych, tanecznych, fonograficznych i multimedialnych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie działalności wystawienniczej,
  • realizację cyklicznych projektów edukacyjnych i kulturotwórczych,
  • działalność instruktażowo-metodyczną.
  • organizowanie imprez kulturalnych

§ 3

 • Teatr prowadzi działalność kulturalną na podstawie planu repertuarowego opracowanego na dany sezon artystyczny przez jego dyrektora.
 • Plan repertuarowy podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Jaworzna.
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze.
§ 4
 • Teatrem kieruje dyrektor.
 • Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jaworzna, na zasadach
  i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 • W Teatrze może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor za zgodą Prezydenta Miasta Jaworzna.
§ 5

Dyrektor zarządza całokształtem działalności Teatru, czuwa nad jego mieniem
i jest za niego odpowiedzialny, reprezentuje go na zewnątrz i wykonuje wobec pracowników czynności wynikające z prawa pracy.

§ 6

Organizację wewnętrzną Teatru określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Jaworzna oraz działających
w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 7

 • Przy Teatrze działa Rada Programowa powołana przez dyrektora.
 • Rada Programowa jest ciałem opiniodawczym i doradczym dyrektora
  w sprawach związanych z promocją Teatru i budowaniem społecznego poparcia dla jego działalności.
 • Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
  • opiniowanie planów repertuarowych i innych zamierzeń programowo - artystycznych
  • tworzenie sprzyjającej atmosfery wokół działalności Teatru,
  • tworzenie lobbingu na rzecz Teatru w środowiskach artystycznych, medialnych oraz biznesowych,
  • wspieranie działań Teatru zmierzających do pozyskiwania środków
   ze źródeł prywatnych i publicznych,
 • Pracami Rady Programowej kieruje dyrektor, który w drodze zarządzenia określa szczegółowe zasady jej organizacji i pracy.
Rozdział IV
Źródła finansowania.
§ 8
 • Teatr prowadzi gospodarkę finansową, w szczególności, na zasadach określonych w ustawach:
  • o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • o rachunkowości,
  • o finansach publicznych.
 • Podstawę gospodarki finansowej Teatru stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem kwot dotacji od organizatora.
 • Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2, planuje się corocznie w budżecie miasta.
 • Roczne sprawozdanie Teatru zatwierdza Rada Miejska w Jaworznie.
 • Przychodami Teatru są dotacje z budżetu miasta, wpływy
  z prowadzenia działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 • Całość przychodów, o których mowa w ust. 5 Teatr przeznacza na finansowanie swojej działalności statutowej.
§ 9

Do składania w imieniu Teatru oświadczeń i zobowiązań z zakresu jego praw
i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor samodzielnie.

Rozdział V
Dokonywanie zmian statutowych.
§ 10
 • Wszelkie zmiany w statucie wymagają zachowania trybu właściwego do jego uchwalenia.
 • Przekształcenia, podziału i likwidacji Teatru może dokonać Rada Miejska
  w Jaworznie na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.


Copyright © 2012 Teatr Sztuk w Jaworznie | site created by Ramon & modified by Tomek