DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

Deklaracja dostępności Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie pod adresem:

ul. A. Mickiewicza 2, Jaworzno 43-600, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.teatrsztukwjaworznie.pl

data publikacji strony internetowej – 26 lipca 2019

data ostatniej aktualizacji – 5.05.2020


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

KOMPATYBILNOŚĆ: 

 • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury i myszki,

 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS,

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych,

 • filmy umieszczone na stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub niedosłyszących ,

 • strona nie posiada opcji zmiany wielkości czcionki, zmiany kontrastu,

 • zakładka GALERIA na stronie www.teatrsztukwjaworznie.pl nie jest zgodna z wytycznymi,

 • zamieszczone na stronie internetowej i aplikacji mobilnej informacje publiczne w postaci artykułów/i/lub załączników plików w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie będzie dalej starać się dostosować swoje witryny w ramach dostępnych środków finansowych.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 • do budynku prowadzi jedno miejsce od ul. A. Mickiewicza

 • do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach

 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami

 • z boku budynku znajduję się parking ogólnodostępny, wjazd od ul. A. Mickiewicza. Najbliższy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduję się przy ul. Mickiewicza 1.

 • przy wejściu znajduje się portiernia, która jest punktem informacyjnym i kasą teatru

 • budynek nie posiada windy

 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem za wyjątkiem sali teatralnej

 • sala teatralna posiada jedno oznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej, w przypadku większego zapotrzebowania wyznaczamy inne dogodne miejsca

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego

 • na wyposażeniu budynku nie posiadamy pętli indukcyjnej dedykowanej dla osób niesłyszących

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zapewnienie na stronie informacji o zakresie działalności MUW w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

 • zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku


INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@teatrsztukwjaworznie.pl lub pod numerem telefonu: 32 616 26 36. Osobą odpowiedzialną jest - Anna Ptasznik (adres email: info@teatrsztukwjaworznie.pl)


W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tę informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę. Oświadczenie sporządzono dnia 5.05.2020r.


Przepisy prawne:

Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie jest samorządową, artystyczną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 6/2012, prowadzonego przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Teatr Sztuk posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności CK Teatr Sztuk w Jaworznie jest:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.