DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

Deklaracja dostępności Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie pod adresem:

ul. A. Mickiewicza 2, Jaworzno 43-600, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do teatrsztukwjaworznie.pl

data publikacji strony internetowej – 26 lipca 2019

data ostatniej aktualizacji – 5.05.2020


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

KOMPATYBILNOŚĆ: 

 • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury i myszki,

 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS,

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych,

 • filmy umieszczone na stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub niedosłyszących ,

 • strona nie posiada opcji zmiany wielkości czcionki, zmiany kontrastu,

 • zakładka GALERIA na stronie teatrsztukwjaworznie.pl nie jest zgodna z wytycznymi,

 • zamieszczone na stronie internetowej i aplikacji mobilnej informacje publiczne w postaci artykułów/i/lub załączników plików w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie będzie dalej starać się dostosować swoje witryny w ramach dostępnych środków finansowych.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 • do budynku prowadzi jedno miejsce od ul. A. Mickiewicza

 • do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach

 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami

 • z boku budynku znajduję się parking ogólnodostępny, wjazd od ul. A. Mickiewicza. Najbliższy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduję się przy ul. Mickiewicza 1.

 • przy wejściu znajduje się portiernia, która jest punktem informacyjnym i kasą teatru

 • budynek nie posiada windy

 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem za wyjątkiem sali teatralnej

 • sala teatralna posiada jedno oznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej, w przypadku większego zapotrzebowania wyznaczamy inne dogodne miejsca

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego

 • na wyposażeniu budynku nie posiadamy pętli indukcyjnej dedykowanej dla osób niesłyszących

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zapewnienie na stronie informacji o zakresie działalności C.K.Teatr Sztuk w Jaworznie w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

 • zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku


INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: lub pod numerem telefonu: 32 616 26 36. Osobą odpowiedzialną jest - Tomasz Gnyp.


W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tę informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę. Oświadczenie sporządzono dnia 5.05.2020r.


Przepisy prawne:

Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie jest samorządową, artystyczną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 6/2012, prowadzonego przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Teatr Sztuk posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności CK Teatr Sztuk w Jaworznie jest:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

Uchwała Nr XVIII/269/2016

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 28 kwietnia 2016r.


w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury – Teatr Sztuk w Jaworznie


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 r. poz. 446) art. 2, art. 9 ust. 1, art. 10 ust.1 art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3002)


Rada Miejska w Jaworznie

uchwala, co następuje:


§1

Nadaje się statut samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury – Teatr Sztuk w Jaworznie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna

§3

Traci moc uchwała Nr XXVI/376/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Kultury – Teatr Sztuk w Jaworznie” (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2013 r. poz. 111)

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław


STATUT CENTRUM KULTURY – TEATR SZTUK W JAWORZNIE

Rozdział 1

Nazwa, teren działania i siedziba

§1

 1. Centrum Kultury – Teatr Sztuk w Jaworznie, zwany dalej „Centrum Kultury” jest samorządową, artystyczną instytucją kultury podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora, posiadającą osobowość prawną.

 2. Organizatorem Centrum Kultury jest Gmina Jaworzno – miasto na prawach powiatu.

 3. Siedzibą Centrum Kultury jest Miasto Jaworzno.

 4. Terenem działania Centrum Kultury jest teren Miasta Jaworzna, jednakże w celu realizacji zadań statutowych Centrum Kultury może również działać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 5. Ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Kultury sprawuje Prezydent Miasta Jaworzna.


Rozdział 2

Zakres działalności


§2

 1. Celem działania Centrum Kultury jest tworzenie i upowszechnianie kultury.

 2. Centrum Kultury realizuje swoje cele poprzez:

  1) realizację autorskich projektów artystycznych

  2) inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze
  3) tworzenie warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych młodych twórców i wykonawców.

  4) prezentację i popularyzację współczesnego dorobku artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk twórczych Jaworzna
  5) współpracę z instytucjami i organizacjami o celach zbieżnych ze statutowymi celami Centrum Kultury;
  6) organizowanie teoretycznych i praktycznych zajęć w ramach projektów teatralnych, muzycznych, filmowych, plastycznych, radiowo-telewizyjnych, tanecznych, fotograficznych i multimedialnych;
  7) prowadzenie działalności wydawniczej;
  8) prowadzenie działalności wystawienniczej;
  9) realizację cyklicznych projektów edukacyjnych i kulturotwórczych;
  10) działalność instruktażowo-metodyczną
  11) organizowanie imprez kulturalnych.

§3

 1. Centrum Kultury prowadzi działalność kulturalną na podstawie planu repertuarowego opracowanego na dany sezon artystyczny przez jego dyrektora.

 2. Plan repertuarowy podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Jaworzna.


Rozdział 3

Organy zarządzające i doradcze


§4

 1. Centrum Kultury kieruje dyrektor.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jaworzna.

 3. W Centrum Kultury tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Jaworzna

§5

Dyrektor zarządza całokształtem działalności Centrum Kultury, reprezentuje instytucję na zewnątrz i wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

§6

Organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Jaworzna oraz opinii działających w Centrum Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§7

 1. Przy Centrum Kultury działa Rada Programowa powołana przez dyrektora.

 2. Rada Programowa jest ciałem opiniodawczym i doradczym dyrektora w sprawach związanych z zamierzeniami programowo-artystycznymi, promocją i budowaniem społecznego poparcia dla działalności Centrum Kultury.

 3. Do zadań Rady Programowej należą w szczególności
  1) opiniowanie planów repertuarowych i innych zamierzeń programowo-artystycznych;

  2) tworzenie lobbingu na rzecz Centrum Kultury w środowiskach artystycznych, medialnych oraz biznesowych.
  3) wspieranie działań Centrum Kultury zmierzających do pozyskiwania środków ze źródeł prywatnych i publicznych.
  4) Pracami Rady Programowej kieruje dyrektor, który w drodze zarządzenia określa szczegółowe zasady jej organizacji pracy.

Rozdział 4

Źródła finansowania

§8

 1. Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

 2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum Kultury jest jego plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem kwot dotacji dla Organizatora.

 3. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 planuje się corocznie w budżecie Miasta Jaworzna.

 4. Centrum Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.

 5. Przychodami Centrum Kultury są środki publiczne otrzymane w formie dotacji:
  1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
  2) celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub na realizację wskazanych zadań i programów.

 6. Przychodami Centrum Kultury są również wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 7. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury zatwierdza Prezydent Miasta Jaworzna.

§9

Do składania w imieniu Centrum Kultury oświadczeń i zobowiązań z zakresu jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest jego dyrektor samodzielnie.

Rozdział 5

Dokonywanie zmian statutowych


§10

Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska w Jaworznie w drodze uchwały.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Wiesław

Id: BDA56CF2-AD47-401F-9397-7B380073DA0F. Podpisany